Art. 1 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen Route38 en haar huurders, met uitsluiting van eventuele andersluidende voorwaarden van de huurder.
 2. Door de huurovereenkomst te ondertekenen, gaat de huurder onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden.
 3. Onverminderd de bepalingen vervat in deze voorwaarden, dient de huurder minstens 23 jaar oud te zijn om een huurovereenkomst met Route38 te kunnen ondertekenen.
 4. De ongeldigheid van deze voorwaarden of van één van de hierna vermelde clausules van deze voorwaarden brengt de geldigheid van de overeenkomst en de andere clausules niet in het gedrang.

Art. 2 Voorwaarden om een wagen te kunnen huren

Om een wagen te huren bij Route38 moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • –  De huurder en/of de bestuurder moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs categorie B met rijervaring dat minimaal 1 jaar voor de start van de verhuur is uitgegeven door de bevoegde autoriteiten;
 • –  De huurder en/of de bestuurder mogen hun recht tot sturen niet verloren zijn;
 • –  De huurder en/of de bestuurder moet minimaal 23 jaar zijn;
 • –  De huurder en/of de bestuurder moet in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart of paspoort;
 • –  De waarborg moet ten laatste de dag van vertrek voldaan worden;
 • –  Maximum 4 personen per wagen met een maximum gezamenlijk gewicht van 350 kg. Art. 3 Reservatie overeenkomst
 1. Een wagen kan gereserveerd worden via de website www.route38.be of telefonisch.
 2. Online is de reservatie definitief bij een volledig ingevuld formulier gevolgd door een online betaling. Bij een telefonische reservatie is de reservatie pas definitief wanneer alle nodige informatie van de huurder alsook het volledige huurbedrag ontvangen is.
 3. Bij aanvang van de huurovereenkomst zal ter plaatse een huurovereenkomst worden ingevuld en ondertekend door de huurder.

Art. 4 Huurprijs waarborg brandstof kosten

1. De huurprijs (waaronder mede begrepen de bijkomende door de huurder verschuldigde vergoedingen) van de wagen met de toebehoren wordt berekend volgens de geldende tarieven van Route38 bij het aangaan van de huurovereenkomst.

 1. Tarieven 2022 (prijzen incl. btw, zonder transport)
  • – Volledige dag (10u00 – 18u00) = € 215,00
  • – Halve dag (voormiddag: 9u00 – 13u00) = € 135,00
  • – Halve dag (namiddag: 14u00 tot 18u00) = € 180,00 – Weekend kort (za 9u – zo 17u30) = € 360,00
  • – Weekend lang (vr 18u – zo 17u30) = € 400,00
  • – Midweek (ma 9u – vr 17u30) = € 700,00- Week (dag 1 9u – dag 7 18u) = € 1.100,00
 2. De waarborg voor verhuur bedraagt € 300,00 per wagen. Dit bedrag wordt, samen met de huurprijs, vooraf voldaan in contanten of geblokkeerd op een visa/mastercard van de huurder. De waarborg wordt, na de huurperiode, teruggegeven verminderd met de eventuele bijkomende kosten. In geval van schade zal naar oordelen van Route38 de gehele waarborg achter worden gehouden totdat een erkend schade-expert de schade heeft beoordeeld. Hierna zal de eventueel resterende waarborg worden terugbetaald.
 3. De brandstofkosten zijn voor rekening van de huurder. De wagen rijdt op euro 98. De wagen wordt verhuurd met een volle tank en wordt met een volle tank teruggebracht. De huurder is verplicht een bewijs van tanken voor te leggen bij teruggave van het voertuig na de huurperiode. Wanneer de huurder geen volle tank aflevert, worden de brandstofkosten in rekening gebracht en vermeerderd met € 10,00 afhandelingskosten.
 4. Alle kosten verbonden aan het gebruik van de gehuurde wagen, zoals doch niet beperkt tot wegendienst, sleeplasten, parkeertickets, stalling, tolgelden, parkeerboetes, snelheidsovertredingen, … zijn ten laste van de huurder.
 5. De maximale reisafstand per huurdag is 150 km. Indien dit overschreden wordt bedragen de extra kosten € 0,30 per extra kilometer.

Art. 5 Staat en gebruik van de wagen

 1. De huurder erkent de wagen in goede, rijvaardige en propere staat te hebben ontvangen van Route38 conform de ter plaatse opgemaakte plaatsbeschrijving in de vorm van foto’s.
 2. De wagen wordt verhuurd met het oog op een normaal gebruik.
 3. De huurder verbindt er zich toe de gehuurde wagen als een goede huisvader te gebruiken. De huurder verbindt er zich toe de gehuurde wagen te gebruiken in overeenstemming met de contractuele bepalingen en in overeenstemming met de vigerende wetgeving met inbegrip van de verkeersreglementering. Bij het parkeren en stallen van het voertuig dient de huurder de nodige voorzorgen tegen diefstal te nemen.
 4. Het is de huurder verboden om
  • met de gehuurde wagen naar de carwash te gaan.
  • om te roken in het voertuig, ongeacht of het dak/de ramen geopend of gesloten is/zijn. Bij teruggave van een wagen waarvan vastgesteld wordt dat er in gerookt werd, zal een forfaitaire schadevergoeding van € 200,00 excl. BTW aangerekend worden.
  • stickers aan te brengen, met uitzondering van magneetstickers. Eventuele lakschade door het gebruik van stickers zal afzonderlijk aangerekend worden.
  • de gehuurde wagen te gebruiken om een ander voorwerp te duwen of te slepen.
  • de gehuurde wagen te gebruiken voor illegale doeleinden.
  • de gehuurde wagen te laten gebruiken door derden die niet op de huurovereenkomst worden vermeld zonder zelf aanwezig te zijn.
  • de gehuurde wagen buiten België te (doen) brengen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Route38.
  • de gehuurde wagen onder te verhuren, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Route38.
  • de gehuurde wagen te gebruiken voor snelheids- of andere wedstrijden.
  • te gebruiken voor bezoldigd goederenvervoer, koeriersdiensten, bezoldigd personenvervoer, verhuur of scholing.
  • veranderingen aan de gehuurde wagen aan te brengen of in zijn opdracht te laten aanbrengen zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Route38.

Elke inbreuk geeft Route38 het recht om de overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling lastens de huurder eenzijdig te beëindigen zonder dat deze aanspraak kan maken op teruggave van de resterende huurgelden.

Art. 6 – Onderhoud en herstellingen

Alle kosten voor normaal onderhoud en herstellingen vallen ten laste van Route38. Lekke banden worden niet tot het normale onderhoud of de normale herstellingen gerekend.
Alle kosten te wijten aan nalatigheid van de huurder, zoals bijvoorbeeld gebruik verkeerde brandstof, overbelasting, … vallen ten laste van de huurder.

De huurder mag geen herstellingen van welke aard ook uitvoeren of laten uitvoeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Route38.
In geval van schade is de huurder verplicht Route38 daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en vervolgens schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de alsdan door Route38 gegeven instructies op te volgen en desgevallend niet meer verder te rijden met de gehuurde wagen.

Art. 6 – Verzekering

 1. BA autoverzekering is in de huurprijs inbegrepen met een vrijstelling ten bedrage van € 500,00. De BA verzekering dekt schade aan derden. Het eigen risico bij schade aan de wagen is volledig ten laste van de huurder. Regres van de verzekeraar valt steeds ten laste van de huurder.
 2. Op uitdrukkelijk vraag van de huurder kan er een bijkomende verzekering worden afgesloten waarbij de vrijstelling van de BA autoverzekering vervalt en de aansprakelijkheid van de huurder beperkt is tot het eigen risico ten bedrage van € 750,00. De bijkomende kostprijs hiervan bedraagt € 35,00 per dag.
 3. Schade aan voorwerpen van de huurder, bestuurder en/of gebruiker is niet verzekerd.
 4. De geldigheid van de BA autoverzekering alsook de beperkingen in aansprakelijkheid voor eigen risico en diefstal is strikt beperkt tot de huurperiode. Daarbuiten is de huurder integraal aansprakelijk voor alle eventuele schade aan de wagen en personen. De beperkingen in aansprakelijkheid voor eigen risico en diefstal in hoofde van de huurder zijn enkel geldig indien de huurder voldoet aan alle contractuele verplichtingen zoals opgenomen in de huurovereenkomst.

Art. 8– Teruggave van de wagen

 1. De huurder is verplicht om de gehuurde wagen met inbegrip van de boorddocumenten voor het einde van de overeengekomen huurtermijn terug te geven – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – op de locatie waar de gehuurde wagen is opgehaald en in dezelfde staat waarin de gehuurde wagen werd ontvangen.
 2. Bij overschrijding van de afgesproken huurtermijn bij meerdaagse verhuur is de huurder een vergoeding verschuldigd per dag overschrijding gelijk aan het geldende huurtarief en het tarief van de bijkomende door de huurder verschuldigde vergoedingen, onverminderd de vergoeding van schade – waaronder bedrijfsschade – van Route38 als gevolg van de te late teruggave van de gehuurde wagen.
 3. Bij overschrijding van de afgesproken huurtermijn bij daghuur of halve daghuur geldt een extra huurkost van € 40,00 per aangevangen uur bij het laattijdig inleveren van de wagen, onverminderd de vergoeding van schade – waaronder bedrijfsschade – van Route38 als gevolg van de te late teruggave van de gehuurde wagen..
 4. Indien de boorddocumenten bij teruggave van de gehuurde wagen niet meer aanwezig zijn dan zullen de kosten voor het opnieuw verkrijgen van deze documenten worden aangerekend aan de huurder vermeerderd met € 75,00 afhandelingskosten.

Art. 9 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Het huren van de wagen gebeurt op eigen risico van de huurder.
 2. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de gehuurde wagen die is ontstaan tussen het tijdstip van aanvang van de huur en het tijdstip waarop de gehuurde wagen fysiek terug wordt overhandigd aan Route38 ten gevolge van diefstal of enige andere schade, hoe ook veroorzaakt, ongeacht of dit te wijten is aan de huurder, de bestuurder, de gebruiker en/of derden.
 3. In geval van schade of verlies is de huurder verplicht Route38 daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en vervolgens schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de alsdan door Route38 gegeven instructies op te volgen en eventueel door de politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij het niet naleven van voormelde kennisgevingen en bij het niet opvolgen van de instructies is de huurder aansprakelijk voor de ingevolge dit verzuim eventueel door Route38 te lijden schade.
 4. De huurder, bestuurder en/of gebruiker is volledig aansprakelijk voor overtredingen en misdrijven door hem begaan tijdens de huurperiode met de wagen en verbindt er zich toe in elk geval aan de bevoegde instanties te verklaren de wagen niet te gebruiken voor rekening van Route38 en Route38 terzake integraal te vrijwaren.
 5. De huurder verbindt er zich toe Route38 te vrijwaren tegen eventuele aanspraken of vorderingen van gelijk welke aard die tegen Route38 zouden worden ingesteld door derden ingevolge het gebruik van de wagen door de huurder.

Art. 10 Bijzondere bepalingen

1. De huurder is steeds gehouden om alle redelijke aanwijzingen van Route38 stipt op te volgen en Route38 zo nodig in staat te stellen om de gehuurde wagen te vervangen door een ander gelijkwaardig voertuig, hetgeen voor Route38 een inspanningsverbintenis uitmaakt.

 1. Indien de huurovereenkomst met meer dan een huurder wordt gesloten zijn alle huurders hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst.
 2. Route38 is te allen tijde gerechtigd de gehuurde wagen blijvend te vervangen door een wagen van hetzelfde type. Bij vervanging van de gehuurde wagen blijven de bepalingen in deze huurovereenkomst onverminderd van kracht.

Art. 11 Transport

Bij een aanvraag op verplaatsing is de huurder verantwoordelijk voor het vinden van een veilige parkeerplaats voor de gehuurde wagens. De kosten verbonden aan eventueel te betalen parkeerplaatsen zijn ten laste van de huurder. Het lever- en ophaaladres moet uiterlijk 3 weken voor aanvang van het evenement door de huurder medegedeeld worden aan Route38 via e-mail naar vooruit@route38.be.

Art. 12 Betalingsvoorwaarden

 1. Verhuur aan Particulieren Via overschrijving, de reservering is pas definitief na ontvangst van de betaling op rekening van Route38.
 2. Zakelijke verhuur Factuurdatum = datum van reservatie van het evenement De facturen van Route38 zijn betaalbaar 7 dagen na factuurdatum en uiterlijk één dag voor aanvang van de huurovereenkomst indien de huur binnen 7 dagen na factuurdatum aanvangt. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Route38, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding. Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlintresten aan 10% per jaar en met een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 100,00. De factuur is betaald indien het volledige bedrag vermeld op de factuur ontvangen is op de bankrekening van Route38.

Art. 13 Annuleringsvoorwaarden

1. Algemeen

 1. Route38 behoudt zich het recht voor om de reservatie ten allen tijde te annuleren naar aanleiding van de weersomstandigheden (dit geldt voor vrieskou, ijzel, sneeuw, hagel, storm, hevige regenval … alles wat gevaarlijk is voor de huurder en de wagens). De huurperiode wordt dan in samenspraak verzet naar een latere datum.
 2. De reservatie kan geannuleerd worden door Route38 wanneer de wagen op de gereserveerde datum buiten gebruik is (bv. door een ongeval of een technisch mankement). Route38 zal de huurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en indien mogelijk een andere wagen ter beschikking stellen. Bij niet doorgaan van de reservatie, krijgt de huurder de huurprijs teruggestort.
 3. De reservatie kan door de huurder geannuleerd worden met dien verstande dat bij annulatie tot twee weken voor de gereserveerde datum 50% van de huurprijs zal worden teruggestort, bij annulatie tot twee dagen voor de gereserveerde datum 25% van de huurprijs en bij annulatie minder dan twee dagen voor de gereserveerde datum is de huurder de integrale huurprijs verschuldigd. Bij extra activiteiten worden voorgenoemde percentages berekend op de offerteprijs.

2. Zakelijke verhuur

Bij zakelijke verhuur kan de huurder kosteloos 20% van de bestelling annuleren of kosteloos aanpassingen aan de offerte vragen tot maximum 4 weken voor aanvang van het evenement. Eventuele wijzigingen na deze datum worden gefactureerd.

Route 38 behoudt zich het recht voor om reserveringsopties ten allen tijde in wacht te zetten of te annuleren indien de geldigheidsduur van de offertes niet wordt gerespecteerd. Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de navolgende termijnen van toepassing:

 • voor een evenement binnen de 10 dagen na de offerte aanvraag: max. 2 dagen na de offerte aanvraag
 • voor een evenement 1 maand na de offerte aanvraag: max. 7 dagen na de offerte aanvraag
 • voor een evenement 2 maanden na de offerte aanvraag: max. 14 dagen na de offerte aanvraag
 • voor een evenement 3 maanden na de offerte aanvraag: max. 3 weken na de offerte aanvraag
 • voor een evenement 4 maanden na de offerte aanvraag: max. 1 maand na de offerte aanvraag

Art. 14 – Bescherming van persoonsgegevens (GDPR) \

 1. Route38 verzamelt en verwerkt de persoons- en/of bedrijfsgegevens van de huurder met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer en directe marketingactiviteiten en dit conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is Route38 BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3500 HASSELT, Trekschurenstraat 92.
 2. De persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.
 3. Op vraag van de politie kan Route38 de persoonlijke gegevens van de huurder, bestuurders en/of gebruikers aan hen bezorgen binnen het wettelijk kader betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
 4. De huurder draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoons- en/of bedrijfsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan Route38 heeft overgemaakt
 5. De huurder bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

Art. 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Alle overeenkomsten tussen Route38 en de huurders worden beheerst door het Belgisch recht.
 2. Behoudens andersluidend dwingend recht, valt elke betwisting tussen partijen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waaronder de zetel van Route38 ressorteert.